Då Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig får man i uppdrag att inrätta och upprätthålla en funktion som regional digitaliseringskoordinator under perioden 2018-2020.

– Regeringens satsning är viktig för Norrbotten. Den ger oss förutsättningar att som regionalt utvecklingsansvarig stötta näringslivets digitalisering. Förra året gjordes en kartläggning av näringslivets attityder, beteenden och intentioner avseende digitalisering och den visar att kunskapen och digitalisering i det norrbottniska näringslivet är svag, säger Agneta Granström.

Även om kunskapen är svag visar kartläggningen att många företag kan tänka sig investeringar för att öka digitaliseringen samtidigt som företagsledare tror att kommande generationsväxling kommer att förändra digitaliseringen i verksamheterna. Agneta Granström menar att den nya satsningen kan stötta och påskynda digitaliseringen i det norrbottniska näringslivet.

– Satsningen gör det också möjligt att stärka digitaliseringen kring landsbygdsutvecklingen där vi redan i dag jobbar med ökad service genom digitalisering, säger hon.

För ändamålet beviljar regeringen 2018 högst 0,5 miljoner kronor per regionalt utvecklingsansvarig aktör. För år 2019–2020 beviljar man 1 miljon kronor per aktör och år, under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut om budgetpropositionen.